Tổ Sử – Địa – GDCD - Trường THPT Phạm Phú Thứ

Tổ Sử – Địa – GDCD

KẾ HOẠCH THÁNG 9 TỔ SỬ-ĐỊA

KẾ HOẠCH THÁNG 9 TỔ SỬ-ĐỊA

KẾ HOẠCH TỔ SỬ-ĐỊA NĂM HỌC 2016-2017

KẾ HOẠCH TỔ SỬ-ĐỊA NĂM HỌC 2016-2017

SƠ KẾT THÁNG 3 VÀ NHIỆM VỤ THÁNG 4 TỔ SỬ-ĐỊA

SƠ KẾT THÁNG 3 VÀ NHIỆM VỤ THÁNG 4 TỔ SỬ-ĐỊA

  SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2016 KẾ HOẠCH  HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 04/2016. NĂM HỌC: 2015-2016   I. SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2016 1.Thực hiện quy chế, nền nếp chuyên môn 1.1.(Tiến độ chương trình, giờ giấc, chuẩn kiến thức kỹ năng, giáo dục tích

SƠ KẾT THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4 TỔ VĂN-GDCD

SƠ KẾT THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4 TỔ VĂN-GDCD

  TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨTỔ: NGỮ VĂN- GDCD     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc       Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2016 SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2016 NĂM HỌC: 2015-2016 I. Kết quả các hoạt động chuyên môn

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2016 TỔ NGỮ VĂN – GDCD

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2016 TỔ NGỮ VĂN – GDCD

Kế hoạch thang 03 tổ Sử-Địa

Kế hoạch thang 03 tổ Sử-Địa

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÁNG 11 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 12 TỔ SỬ-ĐỊA

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THÁNG 11 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ THÁNG 12 TỔ SỬ-ĐỊA

KẾ HOẠCH THÁNG 11 TỔ SỬ – ĐỊA

KẾ HOẠCH THÁNG 11 TỔ SỬ – ĐỊA

KẾ HOẠCH THÁNG 10 TỔ SỬ – ĐỊA

KẾ HOẠCH THÁNG 10 TỔ SỬ – ĐỊA

kế hoạch tháng 9 tổ sử địa

kế hoạch tháng 9 tổ sử địa

Trang 1 / 212