Tổ Văn - Trường THPT Phạm Phú Thứ

Tổ Văn

KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA TỔ VĂN- GDCD NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA TỔ VĂN- GDCD NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC TỔ VĂN-GDCD NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC TỔ VĂN-GDCD NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 TỔ VĂN-GDCD

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016-2017 TỔ VĂN-GDCD

SƠ KẾT THÁNG 4 VÀ CÔNG TÁC THÁNG 5 TỔ NGỮ VĂN-GDCD

SƠ KẾT THÁNG 4 VÀ CÔNG TÁC THÁNG 5 TỔ NGỮ VĂN-GDCD

SƠ KẾT THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4 TỔ VĂN-GDCD

SƠ KẾT THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4 TỔ VĂN-GDCD

  TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨTỔ: NGỮ VĂN- GDCD     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc       Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2016 SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN THÁNG 03/2016 NĂM HỌC: 2015-2016 I. Kết quả các hoạt động chuyên môn

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2016 TỔ NGỮ VĂN – GDCD

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2016 TỔ NGỮ VĂN – GDCD

KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2016 TỔ VĂN – GDCD

KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2016 TỔ VĂN – GDCD

Kế hoạch công tác tháng 9 năm học 2015- 2016 của tổ Ngữ văn- GDCD

Kế hoạch công tác tháng 9 năm học 2015- 2016 của tổ Ngữ văn- GDCD

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TRÊN TRƯỜNG TRỰC TUYẾN

Kế hoạch công tác tháng 10,11,12 năm học 2014-m 2015 của tổ Ngữ văn

Kế hoạch công tác tháng 10,11,12 năm học 2014-m 2015 của tổ Ngữ văn

SỞ GD&ĐT TP ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT PHẠM PHÚ THỨ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Tổ: Ngữ Văn Hòa Vang, ngày 30/9/2014 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 CỦA TỔ: NGỮ VĂN NĂM HỌC 2014-2015 1. Thực hiện các công tác trọng tâm từ sự chỉ

Trang 1 / 212